Polityka prywatności

 1. Tożsamość i dane kontaktowe
  Administratorem danych osobowych jest NAREK-IMPEX ALVARD ANTONYAN-MIERNIK z siedzibą w Kielcach (25-116) przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 102A, NIP: 6572646114 [dalej: „Administrator”].
 2. Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych.
  W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami również pod adresem e-mail: bialykruk30@gmail.com
 3. Zbierane dane.
  Aby skontaktować się z Administratorem za pomocą strony internetowej www.restauracjabialykruk.pl, zwanej dalej Strona, użytkownik przekazuje swoje dane:

  1. imię,
  2. adres email,
  3. Dla innych celów możliwe jest zbieranie innego zakresu danych, o czym będziesz każdorazowo informowany.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać dane:

  1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody, w celach marketingowych, w tym analitycznych,
  2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przypadku profilowania zwykłego (niestanowiącego zautomatyzowanego przetwarzania), które służyć będzie dopasowaniu naszych usług do Twoich preferencji. Na tej podstawie możemy również przetwarzać dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko nam.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. prawnego obowiązku Administratora, przykładowo jeśli będziesz stroną umowy, ciążą na nas obowiązki nałożone prawem podatkowymi bilansowym.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest niezbędne do wykonania umowy, przykładowo jeśli będziesz uczestnikiem konkursów.
 5. Prawnie usprawiedliwione interesy.
  W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji o usługach, które potencjalnie mogą zainteresować Klientów, a także obrona i dochodzenie roszczeń.
 6. Środki bezpieczeństwa.
  Stosujemy narzędzie zapewniające ochronę strony internetowej, które służy również do zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione.
 7. Odbiorcy danych.
  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie.
 8. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Twoje dane:

  1. w celach opartych na Twojej zgodzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody,
  2. w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń.
  3. w celach opartych na obowiązku prawnym (np. przechowywanie dowodów księgowych) przez okres wskazany w przepisach prawa.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Informacja o możliwości wycofania zgody.
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 12. Skarga do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Ci skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych.
  Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Twojej zgodzie, dla pozostałych celów podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym.
 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 15. Zmiany polityki prywatności
  Akademickie Centrum Odnowy Organizacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Stronie.